Elmarkedsmisbrug.dk

Nyheder

Orientering om sagens udvikling i 2016

Sagskomplekset er to-delt.

1. Substans-sagen

Der er en sag, som vedrører overtrædelse af konkurrencelovens forbud mod at opkræve urimeligt høje priser.

I denne sag har Konkurrencerådet i to afgørelser om hver sin periode fastslået, at DONGs priser var urimeligt høje og derfor i strid med konkurrencereglerne. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet begge afgørelser hvad angår spørgsmålet om urimeligt høje priser. DONG har indbragt sagerne for Sø- og Handelsretten, som nu har stadfæstet, at priserne var urimeligt høje. Der kan opstilles følgende tidslinje:

30. november 2005 :  Konkurrencerådet traf afgørelse i Elsam II-sagen (vedrørte perioden 1. juli 2003 – 31. december 2004), hvori det blev konkluderet, at Elsam (nu DONG) havde opkrævet urimeligt høje priser.

14. november 2006 :  Konkurrenceankenævnet afsagde kendelse i Elsam II-sagen, hvori Rådets materielle afgørelse blev stadfæstet.

20. juni 2007:  Konkurrencerådet traf afgørelse i Elsam III-sagen (vedrørte perioden 1. januar 2005 – 31. december 2006), hvori det blev konkluderet, at Elsam (nu DONG) havde opkrævet urimeligt høje priser.

3. marts 2008: Konkurrenceankenævnet afsagde kendelse i Elsam III-sagen, hvori Rådets afgørelse blev stadfæstet for 2005 og 1. halvår 2006.

30. august 2016 : Sø- og Handelsretten afsagde dom, hvori Konkurrenceankenævnets kendelse i Elsam III-sagen blev stadfæstet.

Som det fremgår, er der gået over 8 år, fra Konkurrenceankenævnet afsagde sin sidste kendelse, til der er afsagt dom i sagen. Det er selvsagt meget lang tid at vente, og vi har sammen med Konkurrencerådet forsøgt at presse på for en hurtigere afklaring, men DONG har taget en række processuelle skridt, herunder anmodning om præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen, syn og skøn og generelt anvendt meget lang tid til processkrifter og en meget lang procedure. Disse forhold har medført, at sagen har trukket ud, og vi først nu har fået en dom.

Som bekendt stadfæstede Sø- og Handelsretten, og forholdet er således blevet vurderet enslydende af såvel Konkurrencerådet, Konkurrenceankenævnet og Sø- og Handelsretten.

DONG har anket dommen, og vi forventer, at der går yderligere cirka 3 år, før der kan sættes et endeligt punktum i substanssagen.

2. Erstatningssagen

Vi anlagde erstatningssagen den 20. november 2007, hvor i alt 1.106 virksomheder og myndigheder krævede erstatning for den overpris, der var en følge af de ulovlige priser.

Erstatningssagen har været sat på hold, indtil der blev afsagt dom i substanssagen. Der er derfor ikke sket noget i erstatningssagen i mange år.

Vi ved endnu ikke, om Sø- og Handelsretten vil genoptage forberedelsen af erstatningssagen på nuværende tidspunkt, eller om Retten vil afvente en dom i en ankesag vedrørende substanssagen. Vi vil derfor drøfte med Sø- og Handelsretten, om erstatningssagen kan forberedes parallelt med at substanssagen behandles i ankeinstansen.

Vi forventer, at der går cirka 3 år fra erstatningssagen bliver genoptaget, til der kan afsiges dom.

Mulige tidsmæssige udfald

  • Hvis forberedelsen af erstatningssagen kan forløbe parallelt med en ankesag, forventer vi en dom i substanssagen om cirka 3 år, og vi vil i så fald kunne gennemføre en hovedforhandling i erstatningssagen umiddelbart derefter, hvorfor dom i erstatningssagen kan afsiges om lidt over 3 år.
  • Hvis vi ikke får lov til at genoptage forberedelsen af erstatningssagen, før der er afsagt endelig dom i substanssagen, må vi afvente yderligere 3 år, inden erstatningssagen kan genoptages, og først derefter skal erstatningssagen færdigforberedes, hvilket antageligt vil tage yderligere 3 år. Derfor vil der i dette scenarie gå cirka 6 år, før vi har en dom i erstatningssagen.

Vi ønsker en afklaring af erstatningskravet hurtigst muligt, og gør alt hvad vi kan for at få sagen afgjort, idet vi mener, at sagen allerede nu har varet alt for længe. Vi skal dog henlede opmærksomheden på, at der påløber procesrenter på 7 % plus diskontoen for jeres krav.

Nyheder

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Sagen udvikler sig rigtig godt, og det er fortsat vores forventning, at resultatet af denne langvarige sag bliver, at Elsam...

Læs mere

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Der har været tre forhold, vi anser for meget væsentlige at få på plads, inden sagen kan afgøres. Vi kan nu...

Læs mere

Medhold i Vestre Landsret

Erstatningssagen fortsætter i Sø- og Handelsretten Vestre Landsret har i dag givet sagsøgerne medhold i, at sagen skal fortsætte i Sø-...

Læs mere

Se samlet nyhedsoversigt her

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N