Elmarkedsmisbrug.dk

Nyheder

En kort status i El-sam sagen

Vi er i dag blevet informeret om, at Konkurrencerådet er blevet enig med Ørsted om at lukke den såkaldte Elsam II-sag. Det har afstedkommet nogle udmeldinger, som kan misforstås derhen, at det har en betydning for den anlagte erstatningssag.

Det er vigtigt at understrege, at der hele tiden har været to forskellige sagsforløb:

1) Myndighedssagen

2) Erstatningssagen


Myndighedssagen er en sag mellem Konkurrencerådet og Ørsted, som vedrører, hvorvidt Kon-kurrencerådets afgørelser, og den deri anvendte test, var tilstrækkelig til at konstatere, at El-sams priser i et vist omfang havde været urimeligt høje, og derfor i strid med konkurrenceloven § 11 og den tilsvarende bestemmelse i Traktaten artikel 102.

Myndighedssagen har været delt op i to sager, fordi der var afsagt en afgørelse vedrørende peri-oden 1. juli 2003 til 31. december 2004 (Elsam II-sagen) og en anden tilsvarende afgørelse ved-rørende perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006 (Elsam III-sagen).

Vestre Landsret afgjorde i 2018 Elsam III-sagen, hvor det blev anført af retten, at den test, der lå til grund for Konkurrencerådets afgørelse, ikke havde været tilstrækkelig, og derfor blev afgørelsen ophævet.

Det er en naturlig konsekvens heraf, at Elsam II-sagen nu lukkes, da det er den samme test, der ligger til grund for den afgørelse.

Der er derfor ikke noget overraskende eller nyt i det forhold, at Elsam II-sagen nu er blevet lukket.

Erstatningssagen er en sag mellem cirka 1.100 sagsøgere og Ørsted, og dén sag er baseret på sagsøgernes model, som adskiller sig fra Konkurrencerådets test.

Det gælder derfor, at udfaldet af myndighedssagen ikke har afgjort erstatningssagen, men erstatningssagen skal derimod afgøres på det grundlag, som den er blevet anlagt på; nemlig sag-søgernes model.

Vi mener, der er et klart juridisk grundlag for at holde de to sagskomplekser adskilt.

Det gælder således, at hvis udfaldet af myndighedssagen havde været anderledes, og Konkur-rencerådets afgørelser var blevet stadfæstet, ville det ikke automatisk have udløst en erstatning til sagsøgerne, og det gælder naturligvis også den anden vej rundt.

Det er vigtigt i den sammenhæng at holde sig for øje, at Vestre Landsret ikke har afgjort, at El-sams priser var lovlige. Det er alene afgjort, at Konkurrencerådets test ikke var tilstrækkelig, men det forhindrer naturligvis ikke, at sagsøgernes model kan anses for at være tilstrækkelig, da der er tale om to forskellige metoder til at fastslå, hvornår en pris var urimelig høj.

Sagsøgerne har ikke anlagt erstatningssagen baseret på Konkurrencerådets test, og derfor er tilsidesættelse af den test ikke af betydning for erstatningssagen. Vi forventer derfor, at erstatningssagen kan fortsætte og afgøres på grundlag af hvad der er blevet gjort gældende i dén sag.

Ørsted er ikke enig i sagsøgernes syn på situationen i erstatningssagen, og vi har forstået, at Ørsted mener, at udfaldet af myndighedssagen har fjernet grundlaget for erstatningssagen. Den uenighed skal Sø- og Handelsretten tage stilling til ved en planlagt formalitetsprocedure den 7. og 8. januar 2020. Det vil derfor blive afklaret derefter, om og hvordan erstatningssagen kan fortsætte.

Sagsøgerne afventer derfor udfaldet af denne formalitetsprocedure, inden der foretages yderligere.

Nyheder

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Sagen udvikler sig rigtig godt, og det er fortsat vores forventning, at resultatet af denne langvarige sag bliver, at Elsam...

Læs mere

Status på retssagen mod Elsam (Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S)

Der har været tre forhold, vi anser for meget væsentlige at få på plads, inden sagen kan afgøres. Vi kan...

Læs mere

Medhold i Vestre Landsret

Erstatningssagen fortsætter i Sø- og Handelsretten Vestre Landsret har i dag givet sagsøgerne medhold i, at sagen skal fortsætte i...

Læs mere

Se samlet nyhedsoversigt her

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N