Elmarkedsmisbrug.dk

Blog

Medhold i Vestre Landsret

Erstatningssagen fortsætter i Sø- og Handelsretten

Vestre Landsret har i dag givet sagsøgerne medhold i, at sagen skal fortsætte i Sø- og Handelsretten med behandling af det rejste erstatningskrav på ca. 4,4 mia. kr.

Læs mere »

Ankesagen er under behandling i Vestre Landsret

Højesteret har afvist at behandle sagsøgernes anke af erstatningssagen fra 27.4.2020, hvorfor ankesagen skal afgøres af Vestre Landsret. Vi forventer, at ankesagen bliver hovedforhandlet i dagene 30.8-2.9.2021 med efterfølgende dom forventeligt ultimo september 2021. Vi forventer, at Vestre Landsret vil give sagsøgerne medhold. Vi vil komme tilbage med en opdatering til efteråret, eller når der er væsentligt nyt.

Læs mere »

Sagsøgerne anker erstatningssagen

Vi har den 27.4.2020 anket erstatningssagen til Højesteret. Som nævnt i vores opdatering af 31.3.2020 er vi meget uenige i dommen fra Sø- og Handelsretten, og denne uenighed er blevet yderligere bestyrket efter en nærlæsning af dommen.

Det kan ikke være rigtigt at vi som sagsøgere skal blive bundet af afgørelsen i myndighedssagen uden at vi har fået vores egen sag prøvet og fået lejlighed til at fremføre vores egne synspunkter.

Det er også vigtigt at understrege at ingen instans har afgjort, at Ørsteds priser var lovlige. Vi mener derfor, det er vigtigt for samfundet og for markedet at vi få en materiel prøvelse heraf. Derfor har vi valgt at anke erstatningssagen med påstand om at sagen skal hjemvises til Sø- og Handelsretten til fornyet behandling. Vi vil komme tilbage med en tidshorisont, når vi ser hvordan Højesteret behandler vores anke.

Læs mere »

Dom i erstatningssagen

Sø- og Handelsretten har i dag den 31. marts 2020 ved dom valgt at frifinde Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S (Ørsted) i erstatningssagen mellem Ørsted som sagsøgte og ca. 1.100 elkunder som sagsøgere.

Erstatningssagen blev anlagt i 2007. På det tidspunkt havde Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet afgjort, at Ørsted havde misbrugt sin dominerende stilling ved at opkræve urimeligt høje priser for el. Myndighedsafgørelserne blev stadfæstet af Sø- og Handelsretten, men senere ophævet af Vestre Landsret med den begrundelse, at myndighederne ikke havde tilvejebragt tilstrækkeligt bevisgrundlag.

Vi er overraskede over og dybt uenige i dommen. Sø- og Handelsretten har frifundet Ørsted, uden at erstatningssagen er blevet hovedforhandlet, og uden at sagsøgerne har fået mulighed for at få prøvet grundlaget for kravet.

Dommen er begrundet med, at udfaldet af myndighedssagen tillægges materiel retskraft over for sagsøgerne i erstatningssagen. Det mener vi er forkert, fordi myndighedssagen vedrørte andre faktiske og retlige problemstillinger, end dem som er til bedømmelse i erstatningssagen.

Desuden var sagsøgerne ikke part i myndighedssagen, og det kan ikke være rigtigt, at sagsøgerne bliver bundet af en dom, som vi ikke havde mulighed for at påvirke udfaldet af.

Forløbet er efter vores opfattelse i strid med det danske og EU-retlige effektivitetsprincip, hvorefter et land er forpligtet til at sikre borgerne en effektiv retshåndhævelse.

Af hensyn til forbrugerbeskyttelsen og retsbevidstheden i Danmark overvejer vi at anke dommen. Samt for at få afklaret uenigheden mellem Sø- og Handelsretten og Vestre Landsret. Men vi vil nu nærlæse dommens præmisser og derefter endeligt beslutte, om vi vil anke dommen.

Læs mere »

En kort status i El-sam sagen

Vi er i dag blevet informeret om, at Konkurrencerådet er blevet enig med Ørsted om at lukke den såkaldte Elsam II-sag. Det har afstedkommet nogle udmeldinger, som kan misforstås derhen, at det har en betydning for den anlagte erstatningssag.

Læs mere »

Procesbevillingsnævnet afviser at give tilladelse til anke af Elsam-sag til Højesteret

Procesbevillingsnævnet meddelte i går, at det afviser at give tilladelse til at prøve Elsam-sagen ved Højesteret.

Vi tager til efterretning, at nævnet har vurderet, at konkurrencemyndighedernes sag ikke er
principiel. Vi er meget overraskede over afgørelsen da både Konkurrencerådet, Konkurrenceankenævnet og Sø-og Handelsretten vurderede, at Elsam havde misbrugt sin dominerende stilling ved at tage for høje elpriser tilbage i 2005 og første del af 2006. Vestre Landsret mener imidlertid ikke, at konkurrencemyndighederne med den fornødne sikkerhed har påvist urimeligt høje priser. Vi synes selv sagt, at det er ærgerligt at sagen ikke bliver prøvet ved Højesteret.

Selvom Procesbevillingsnævnet i går afviste at lade Konkurrencerådet tage sagen i Højesteret fortsætter den verserende erstatningssag i Sø- og Handelsretten, hvor vi har næste møde i november måned.

Læs mere »

Dom i Vestre Landsret i Elsam-sagen

Vestre Landsret afsagde i går den 24.5.2018 dom i Elsam-sagen. Dommen vedrører substansdelen, hvor parterne er Konkurrencerådet og Ørsted, og hvor vi alene er biintervenienter til støtte for Konkurrencerådet. Dommen ophævede Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnets tidligere afgørelser og frikendte dermed Ørsted. Vi er uenige i dommen og dommens præmisser, men det er nu op til Konkurrencerådet at afgøre, hvorvidt man ønsker at anke denne til Højesteret. For forbrugerbeskyttelsen og retsbevidstheden i Danmarks skyld, og på vegne af alle ca. 1100 virksomheder i erstatningssagen, håber vi, at sagen skal prøves ved Højesteret.

Læs mere »

Domsforhandling i substanssagen til april

Det er nu fjerde gang, at sagen behandles, idet Konkurrencerådet, Konkurrenceankenævnet og Sø- og Handelsretten alle har fastslået, at Elsams priser var ulovlige, da de udgjorde et misbrug af Elsams dominerende stilling i form af urimeligt høje priser.

Det, der behandles i landsretten i april, er alene substanssagen, mens selve erstatningsdelen kører i et andet spor i Sø- og Handelsretten. Her har retten netop afgjort, at Ørsted skal udlevere en række data til os (som for eksempel produktionsforhold på værkerne for de enkelte dage mv.), hvilket kommer til at validere vores erstatningsmodel og metode.

Energi Danmark, Scanenergi og OK er indtrådt som biintervenienter til støtte for Konkurrencerådet i landsretten, og vi vil sidde med i landsretten i april for at hjælpe Konkurrencerådet.

Der forventes dom før sommerferien, og som ved de tidligere instanser er det forventningen, at også Vestre Landsret vil nå frem til, at Elsams priser var urimeligt høje, således at Konkurrencerådet vil vinde sagen.

Vi håber at kunne få afgjort erstatningsspørgsmålet i Sø- og Handelsretten i 2019.

Læs mere »

Tidsplan for erstatningssagen

Erstatningssagen, som behandles hos Sø- og Handelsretten, kan forventes at være afklaret inden for 1½ år med forbehold for, at dommen kan ankes, og at der kan opstå forsinkelser i processen, som kan medvirke til yderligere udskydelse.

Tidsplanen ser ud som følger:

Ultimo 2017: Afklaring af editionsspørgsmål, dvs. hvilke data DONG pålægges at give os.

1. halvår 2018: Syn og skøn vedrørende data mv. til brug for tabsopgørelsen.

2. halvår 2018 eller primo 2019: Hovedforhandling om udvalgte prøvesager til afklaring af tabsopgørelsen.

Sideløbende med erstatningssagen fører vi også substanssagen, hvor DONG har anket dommen til Vestre Landsret.

Læs mere »

Substanssagen fortsætter ved Vestre Landsret

Substanssagen er betegnelsen for sagen mellem DONG og Konkurrencerådet, hvor DONG har anket myndighedernes afgørelser, der fastslår, at DONG har opkrævet urimeligt høje priser i strid med konkurrenceloven.

Som tidligere meddelt tabte DONG sagen ved Sø- og Handelsretten, der afsagde dom den 30. august 2016.

Domme fra Sø- og Handelsretten kan ankes til landsret eller under særlige omstændigheder til Højesteret. For anke til Højesteret kræves, at sagen har principiel karakter eller generel betydning for retsanvendelsen eller for samfundet.

DONG ankede dommen til Højesteret, men Højesteret afgjorde ved kendelse den 6. november 2016, at de særlige grunde for at kunne anke til Højesteret ikke var til stede, hvorfor Højesteret afviste anken.

DONG har derfor i stedet for anket til Vestre Landsret, som nu skal behandle sagen.

Det må anses for et nederlag for DONG, at Højesteret ikke anser sagen for principiel, idet DONG har anført, at sagen er meget unik og derfor kræver en omfattende behandling. Højesterets afvisning heraf understøtter, hvad Konkurrencerådet med støtte fra markedet hele tiden har sagt; nemlig at der er tale om en åbenbar sag, hvor en dominerende producent har opkrævet urimeligt høje priser. Det er ikke af principiel betydning, uanset der ikke i Danmark har været mange sager om urimeligt høje priser.

Styregruppen vil biintervenere til støtte for Konkurrencerådet under sagens behandling ved Vestre Landsret, og vi forventer, at Vestre Landsret når frem til det samme resultat som myndighederne og Sø- og Handelsretten.

Læs mere »

Orientering om sagens udvikling i 2016

Sagskomplekset er to-delt.

1. Substans-sagen

Der er en sag, som vedrører overtrædelse af konkurrencelovens forbud mod at opkræve urimeligt høje priser.

I denne sag har Konkurrencerådet i to afgørelser om hver sin periode fastslået, at DONGs priser var urimeligt høje og derfor i strid med konkurrencereglerne. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet begge afgørelser hvad angår spørgsmålet om urimeligt høje priser. DONG har indbragt sagerne for Sø- og Handelsretten, som nu har stadfæstet, at priserne var urimeligt høje. Der kan opstilles følgende tidslinje:

30. november 2005 : Konkurrencerådet traf afgørelse i Elsam II-sagen (vedrørte perioden 1. juli 2003 – 31. december 2004), hvori det blev konkluderet, at Elsam (nu DONG) havde opkrævet urimeligt høje priser.

14. november 2006 : Konkurrenceankenævnet afsagde kendelse i Elsam II-sagen, hvori Rådets materielle afgørelse blev stadfæstet.

20. juni 2007: Konkurrencerådet traf afgørelse i Elsam III-sagen (vedrørte perioden 1. januar 2005 – 31. december 2006), hvori det blev konkluderet, at Elsam (nu DONG) havde opkrævet urimeligt høje priser.

3. marts 2008: Konkurrenceankenævnet afsagde kendelse i Elsam III-sagen, hvori Rådets afgørelse blev stadfæstet for 2005 og 1. halvår 2006.

30. august 2016 : Sø- og Handelsretten afsagde dom, hvori Konkurrenceankenævnets kendelse i Elsam III-sagen blev stadfæstet.

Som det fremgår, er der gået over 8 år, fra Konkurrenceankenævnet afsagde sin sidste kendelse, til der er afsagt dom i sagen. Det er selvsagt meget lang tid at vente, og vi har sammen med Konkurrencerådet forsøgt at presse på for en hurtigere afklaring, men DONG har taget en række processuelle skridt, herunder anmodning om præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen, syn og skøn og generelt anvendt meget lang tid til processkrifter og en meget lang procedure. Disse forhold har medført, at sagen har trukket ud, og vi først nu har fået en dom.

Som bekendt stadfæstede Sø- og Handelsretten, og forholdet er således blevet vurderet enslydende af såvel Konkurrencerådet, Konkurrenceankenævnet og Sø- og Handelsretten.

DONG har anket dommen, og vi forventer, at der går yderligere cirka 3 år, før der kan sættes et endeligt punktum i substanssagen.

2. Erstatningssagen

Vi anlagde erstatningssagen den 20. november 2007, hvor i alt 1.106 virksomheder og myndigheder krævede erstatning for den overpris, der var en følge af de ulovlige priser.

Erstatningssagen har været sat på hold, indtil der blev afsagt dom i substanssagen. Der er derfor ikke sket noget i erstatningssagen i mange år.

Vi ved endnu ikke, om Sø- og Handelsretten vil genoptage forberedelsen af erstatningssagen på nuværende tidspunkt, eller om Retten vil afvente en dom i en ankesag vedrørende substanssagen. Vi vil derfor drøfte med Sø- og Handelsretten, om erstatningssagen kan forberedes parallelt med at substanssagen behandles i ankeinstansen.

Vi forventer, at der går cirka 3 år fra erstatningssagen bliver genoptaget, til der kan afsiges dom.

Mulige tidsmæssige udfald

Hvis forberedelsen af erstatningssagen kan forløbe parallelt med en ankesag, forventer vi en dom i substanssagen om cirka 3 år, og vi vil i så fald kunne gennemføre en hovedforhandling i erstatningssagen umiddelbart derefter, hvorfor dom i erstatningssagen kan afsiges om lidt over 3 år.
Hvis vi ikke får lov til at genoptage forberedelsen af erstatningssagen, før der er afsagt endelig dom i substanssagen, må vi afvente yderligere 3 år, inden erstatningssagen kan genoptages, og først derefter skal erstatningssagen færdigforberedes, hvilket antageligt vil tage yderligere 3 år. Derfor vil der i dette scenarie gå cirka 6 år, før vi har en dom i erstatningssagen.
Vi ønsker en afklaring af erstatningskravet hurtigst muligt, og gør alt hvad vi kan for at få sagen afgjort, idet vi mener, at sagen allerede nu har varet alt for længe. Vi skal dog henlede opmærksomheden på, at der påløber procesrenter på 7 % plus diskontoen for jeres krav.

Læs mere »

Endnu en retsindstans finder DONG skyldig

Vi er glade for, at endnu en retsindstans har fundet DONG skyldige i markedsmisbrug:

”Dong Energy A/S har i perioden fra den 1. januar 2005 til den 30. juni 2006 misbrugt sin dominerende stilling på det vestdanske marked for engrossalg af fysisk el til i et ikke-ubetydeligt omfang at opnå priser, som indebar en overtrædelse af konkurrencelovens § 11 og artikel 102 TEUF (tidligere artikel 82 TEF).”

Læs mere »

Højesteret godkender at bilag med tabsberegning indgår i sagen

Højesteret har godkendt, at den rapport som er udarbejdet med henblik på at konstatere et eventuelt tab forbundet med finansielle kontrakter, skal indgå i sagen.
Det er en vigtig sejr, da rapporten påviser en matematisk sammenhæng mellem det markedsmisbrug der fandt sted på spotmarkedet og prisen for finansielle kontrakter.

Læs mere »

Replik fra sagsøgerne i sagen om elmarkedsmisbrug

Nu er der udarbejdet replik i forhold til det svarskrift, som DONG Energy udsendte den 21. august i år. 

I henhold til den køreplan, som er lagt for sagen, skal DONG Energy svare (afgive duplik) inden årets udgang, og så skulle den skriftlige foreberedelse af sagen gerne være afsluttet i starten af næste år, så sagen kan komme til domsforhandling.

Læs mere »

Svarskrift fra DONG Energy

Den 31. august har DONG Energy udsendt svarskrift.

Næste skridt i sagen er, at vi skal afgive replik inden den 31. oktober 2009, og det arbejdes der i øjeblikket på.

Det er stadig planen, at DONG Energy skal afgive deres duplik inden udgangen af året 2009. Der er derfor mulighed for, at den skriftlige forberedelse af sagen vil være afsluttet i begyndelsen af 2010, hvorefter sagen kan berammes til domsforhandling.

Læs mere »

DONG Energy kendt skyldig i markedsmisbrug for fjerde gang

De danske konkurrencemyndigheder har endnu en gang fundet Elsam – nu DONG Energy – skyldig i at have misbrugt sin dominerende markedsposition på elmarkedet

Med dagens afgørelse i Konkurrenceankenævnet er det slået fast, at Elsam, nu DONG Energy, har opkrævet for høje priser på el i Vestdanmark i 2003, 2004, 2005 og 2006. Afgørelsen styrker den erstatningssag på 4,4 milliarder kroner, som over 1100 virksomheder og kommuner på Jylland og Fyn har anlagt ved Sø- og Handelsretten.

”På vores kunders vegne er vi særdeles tilfredse med den klare kendelse i Konkurrence-ankenævnet i dag,” siger Jørgen Holm Westergaard. Han er administrerende direktør i Energi Danmark, som sammen med de to øvrige elhandelsselskaber OK og Scanenergi koordinerer sagsanlægget imod DONG.

”Nævnets begrundelse for kendelsen er endnu mere specifik end i de tidligere DONG-sager, og det sætter en tyk streg under, at de urimeligt høje priser er i strid med både den danske lovgivning og EF-traktaten,” fortsætter Jørgen Holm Westergaard.

Historisk erstatningssag
Ud over den fjerde afgørelse fra konkurrencemyndighederne bygger danmarkshistoriens største erstatningssag på en række avancerede modeller til at opgøre virksomhedernes og kommunernes tab på de ulovligt høje priser. Modellerne er udviklet med støtte fra eksperter på bl.a. Aarhus Universitet. Erstatningskravet omfatter både spotmarkedet og det finansielle marked, hvor virksomheder køber el på langtidskontrakter.

Dagens afgørelse er en stadfæstelse af Konkurrencerådets afgørelse fra juni 2007 for perioden januar 2005 til og med juni 2006, mens andet halvår 2006 sendes tilbage til fornyet behandling i Konkurrencestyrelsen. Tidligere er Elsam, nu Dong Energy, fundet skyldig i markedsmisbrug i 2003 og 2004 i både Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet.

For yderligere information, kontakt venligst:
Adm. direktør Jørgen Holm Westergaard, Energi Danmark, tlf.: 8742 6262. Mobil: 2237 8780.
Sekretariatschef Svend Lykkemark Christensen, OK, tlf.: 8932 2211. Mobil: 2140 7031.Adm. direktør Michael Mikkelsen, Scanenergi, tlf: 9992 9010. Mobil: 2268 5927.

Facts om de tre handelsselskaber

Energi Danmark A/S, OK a.m.b.a. og Scanenergi A/S er nogle af Danmarks største elhandelsselskaber og sælger el til erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner. Selskaberne har ikke egenproduktion af el, men køber el på den nordiske elbørs, Nordpool, samt direkte fra elproducenter i ind- og udland. Elhandelsselskaberne sælger desuden el til over en million private forbrugere, bl.a. via de forsyningsselskaber, som er kunder i selskaberne.

Læs mere »

Kontakt OK

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 89 32 22 72

E-mail

slc@ok.dk

Adresse

Åhave Parkvej 11
8260 Viby J

Kontakt Scanenergi

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 99 92 90 90

E-mail

jm@rah.dk

Adresse

Lene Haus Vej 21
7430 Ikast

Kontakt Energi Danmark

Har du spørgsmål vedrørende sagen?

Telefon

+45 87 42 62 62

E-mail

mabc@energidanmark.dk

Adresse

Tangen 29
8200 Aarhus N